skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue Editors' Introduction: New Frontiers in the Comparative Study of Ethnic Politics and Nationalism.(Report)

Goode, J. Paul

Social Science Quarterly, 2015, Vol.96(3), p.685(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-4941

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue Editors' Introduction: New Frontiers in the Comparative Study of Ethnic Politics and Nationalism.(Editorial)

Goode, J. Paul

Social Science Quarterly, 2015, Vol.96(3), p.685(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-4941

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue Editors' Introduction: New Frontiers in the Comparative Study of Ethnic Politics and Nationalism

Goode, J Paul

Social Science Quarterly, Sep 2015, Vol.96(3), pp.685-688 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237 ; DOI: 10.1111/ssqu.12186

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue Editors' Introduction: New Frontiers in the Comparative Study of Ethnic Politics and Nationalism*

Goode, J. Paul

Social Science Quarterly, September 2015, Vol.96(3), pp.685-688 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/ssqu.12186

Toàn văn không sẵn có

5
Special Issue Editors' Introduction: New Frontiers in the Comparative Study of Ethnic Politics and Nationalism*: Editors' Introduction to the Special Issue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue Editors' Introduction: New Frontiers in the Comparative Study of Ethnic Politics and Nationalism*: Editors' Introduction to the Special Issue

Goode, J. Paul

Social Science Quarterly, 09/2015, Vol.96(3), pp.685-688 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/ssqu.12186

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...