skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stress affects the epigenetic marks added by natural transposable element insertions in Drosophila melanogaster

Guio, Lain ; Vieira, Cristina ; González, Josefa; Sagot, Marie-France (Editor)

Scientific Reports, December 2018, Vol.8(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-30491-w

Toàn văn sẵn có

2
Stress affects the epigenetic marks added by natural transposable element insertions in Drosophila melanogaster
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stress affects the epigenetic marks added by natural transposable element insertions in Drosophila melanogaster

Guio, Lain ; Vieira, Cristina ; González, Josefa

Scientific Reports, 12/2018, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-30491-w

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stress affects the epigenetic marks added by natural transposable element insertions in Drosophila melanogaster

Lain Guio ; Cristina Vieira ; Josefa González

Scientific Reports, 01 August 2018, Vol.8(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-30491-w

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stress affects the epigenetic marks added by natural transposable element insertions in Drosophila melanogaster

Vieira, Cristina ; González, Josefa

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Aug 2018, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-30491-w

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stress affects the epigenetic marks added by natural transposable element insertions in Drosophila melanogaster

Guio, Lain ; Vieira, Cristina ; González, Josefa

Scientific reports, 15 August 2018, Vol.8(1), pp.12197 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 30111890 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-018-30491-w

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...