skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Durability of conventional concretes containing black rice husk ash

Chatveera, B ; Lertwattanaruk, P

Journal of environmental management, January 2011, Vol.92(1), pp.59-66 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8630 ; PMID: 20863608 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.08.007

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Durability of conventional concretes containing black rice husk ash.(Report)

Chatveera, B. ; Lertwattanaruk, P.

Journal of Environmental Management, Jan, 2011, Vol.92(1), p.59(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0301-4797

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Durability of conventional concretes containing black rice husk ash

Chatveera , B. ; Lertwattanaruk , P.

Journal of environmental management, 2011, Vol.92(1), pp.59-66 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0301-4797

Toàn văn sẵn có

4
Durability of conventional concretes containing black rice husk ash
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Durability of conventional concretes containing black rice husk ash

Chatveera, B. ; Lertwattanaruk, P.

Journal of Environmental Management, 1/2011, Vol.92(1), pp.59-66 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03014797 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.08.007

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Durability of conventional concretes containing black rice husk ash

Chatveera, B ; Lertwattanaruk, P

Journal of Environmental Management, 2011, Vol.92(1), pp.59-66 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.08.007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...