skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Biological Control Agents Targeted Against Plant-Parasitic Root-knot Nematodes

Tranier, Marie-Stéphane ; Pognant-Gros, Johan ; De La Cruz Quiroz, Reynaldo ; Noé Aguilar González, Cristóbal ; Mateille, Thierry ; Roussos, Sevastianos; Hal AMU, Administrateur (Editor)

Brazilian Archives of Biology and Technology, November 2014, Vol.57, pp.831-841 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1516-8913 ; E-ISSN: 1678-4324 ; DOI: 10.1590/S1516-8913201402540

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Biological Control Agents Targeted Against Plant-Parasitic Root-knot Nematodes

Tranier, Marie-Stéphane ; Pognant-Gros, Johan ; Quiroz, Reynaldo De La Cruz ; González, Cristóbal Noé Aguilar ; Mateille, Thierry ; Roussos, Sevastianos

Brazilian Archives of Biology and Technology, 01 December 2014, Vol.57(6), pp.831-841 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1678-4324 ; DOI: 10.1590/S1516-8913201402540

Toàn văn sẵn có

3
Commercial Biological Control Agents Targeted Against Plant-Parasitic Root-knot Nematodes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Biological Control Agents Targeted Against Plant-Parasitic Root-knot Nematodes

Tranier, Marie-Stéphane ; Pognant-Gros, Johan ; Quiroz, Reynaldo De La Cruz ; González, Cristóbal Noé Aguilar ; Mateille, Thierry ; Roussos, Sevastianos

Brazilian Archives of Biology and Technology, 12/2014, Vol.57(6), pp.831-841 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1678-4324 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1516-8913201402540

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Biological Control Agents Targeted Against Plant-Parasitic Root-knot Nematodes

Marie-Stéphane Tranier ; Johan Pognant-Gros ; Reynaldo De La Cruz Quiroz ; Cristóbal Noé Aguilar González ; Thierry Mateille ; Sevastianos Roussos

Brazilian Archives of Biology and Technology, 01 December 2014, Vol.57(6), pp.831-841 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1678-4324 ; DOI: 10.1590/S1516-8913201402540

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...