skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child sexual abuse in India: A systematic review

Choudhry, Vikas ; Pillai, Divya ; Kalokhe, Ameeta ; Beier, Klaus ; Patel, Vikram

PLoS One, Oct 2018, Vol.13(10), p.e0205086 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0205086

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child sexual abuse in India: A systematic review

Choudhry, Vikas ; Dayal, Radhika ; Pillai, Divya ; Kalokhe, Ameeta S ; Beier, Klaus ; Patel, Vikram; Tsai, Alexander C. (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(10) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0205086 ; PMCID: 6177170 ; PMID: 30300379

Toàn văn sẵn có

3
Child sexual abuse in India: A systematic review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child sexual abuse in India: A systematic review

Choudhry, Vikas ; Dayal, Radhika ; Pillai, Divya ; Kalokhe, Ameeta S. ; Beier, Klaus ; Patel, Vikram; Tsai, Alexander C.

PLOS ONE, 10/9/2018, Vol.13(10), p.e0205086 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0205086

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child sexual abuse in India: A systematic review

Choudhry, Vikas ; Dayal, Radhika ; Pillai, Divya ; Kalokhe, Ameeta S ; Beier, Klaus ; Patel, Vikram

PloS one, 2018, Vol.13(10), pp.e0205086 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 30300379 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0205086

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child sexual abuse in India: A systematic review

Vikas Choudhry ; Radhika Dayal ; Divya Pillai ; Ameeta S Kalokhe ; Klaus Beier ; Vikram Patel

PLoS ONE, Vol.13(10), p.e0205086 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0205086

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...