skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blaunet: An R-based graphical user interface package to analyze Blau space

Genkin, Michael ; Wang, Cheng ; Brashears, Matthew

PLoS One, Oct 2018, Vol.13(10), p.e0204990 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0204990

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blaunet: An R-based graphical user interface package to analyze Blau space.(Research Article)

Genkin, Michael ; Wang, Cheng ; Berry, George ; Brashears, Matthew E.

PLoS ONE, Oct 1, 2018, Vol.13(10), p.e0204990 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0204990

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blaunet: An R-based graphical user interface package to analyze Blau space.(Research Article)

Genkin, Michael ; Wang, Cheng ; Berry, George ; Brashears, Matthew E.

PLoS ONE, Oct 1, 2018, Vol.13(10), p.e0204990 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0204990

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blaunet: An R-based graphical user interface package to analyze Blau space

Genkin, Michael ; Wang, Cheng ; Berry, George ; Brashears, Matthew E; Fisher, Jacob (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(10) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0204990 ; PMCID: 6166986 ; PMID: 30273404

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blaunet: An R-based graphical user interface package to analyze Blau space

Genkin, Michael ; Wang, Cheng ; Berry, George ; Brashears, Matthew E

PloS one, 2018, Vol.13(10), pp.e0204990 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 30273404 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0204990

Toàn văn sẵn có

6
Blaunet: An R-based graphical user interface package to analyze Blau space
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blaunet: An R-based graphical user interface package to analyze Blau space

Genkin, Michael ; Wang, Cheng ; Berry, George ; Brashears, Matthew E.; Fisher, Jacob

PLOS ONE, 10/1/2018, Vol.13(10), p.e0204990 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0204990

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blaunet: An R-based graphical user interface package to analyze Blau space

Michael Genkin ; Cheng Wang ; George Berry ; Matthew E Brashears

PLoS ONE, Vol.13(10), p.e0204990 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0204990

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...