skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Temporally Specific Sensory Signals for the Detection of Stimulus Omission in the Primate Deep Cerebellar Nuclei
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporally Specific Sensory Signals for the Detection of Stimulus Omission in the Primate Deep Cerebellar Nuclei

Ohmae, S. ; Uematsu, A. ; Tanaka, M.

Journal of Neuroscience, 09/25/2013, Vol.33(39), pp.15432-15441 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1698-13.2013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporally specific sensory signals for the detection of stimulus omission in the primate deep cerebellar nuclei

Ohmae, Shogo ; Uematsu, Akiko ; Tanaka, Masaki

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 25 September 2013, Vol.33(39), pp.15432-41 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 24068812 Version:1 ; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.1698-13.2013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...