skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The World Bank's country policy and institutional assessment an IEG evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank's country policy and institutional assessment an IEG evaluation

World Bank ; World Bankmmnmmindependent Evaluation Group

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 0821384279 ; ISBN: 9780821384275 ; ISBN: 9780821384275 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8427-5

Toàn văn sẵn có

2
The World Bank's Country Policy and Institutional Assessment : An IEG Evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank's Country Policy and Institutional Assessment : An IEG Evaluation

Independent Evaluation Group

Open Knowledge Repository (World Bank Group)

ISBN: 9780821384275 ; ISBN: 0821384279

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...