skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twisted geometric Satake equivalence via gerbes on the factorizable grassmannian

Ryan Cohen Reich

Representation Theory of the American Mathematical Society, 2012, Vol.16, pp.345-449 [Tạp chí có phản biện]

American Mathematical Society

E-ISSN: 1088-4165 ; DOI: 10.1090/S1088-4165-2012-00420-4

Toàn văn sẵn có

2
Twisted geometric Satake equivalence via gerbes on the factorizable grassmannian
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twisted geometric Satake equivalence via gerbes on the factorizable grassmannian

Reich, Ryan Cohen

Representation Theory of the American Mathematical Society, 08/2012, Vol.16(11), pp.345-449 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1088-4165 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1090/S1088-4165-2012-00420-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...