skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atomic view of a toxic amyloid small oligomer.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Laganowsky, Arthur ; Liu, Cong ; Sawaya, Michael R. ; Whitelegge, Julian P. ; Park, Jiyong ; Zhao, Minglei ; Pensalfini, Anna ; Soriaga, Angela B. ; Landau, Meytal ; Teng, Poh K. ; Cascio, Duilio ; Glabe, Charles ; Eisenberg, David

Science, March 9, 2012, Vol.335(6073), p.1228(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atomic view of a toxic amyloid small oligomer.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Laganowsky, Arthur ; Liu, Cong ; Sawaya, Michael R. ; Whitelegge, Julian P. ; Park, Jiyong ; Zhao, Minglei ; Pensalfini, Anna ; Soriaga, Angela B. ; Landau, Meytal ; Teng, Poh K. ; Cascio, Duilio ; Glabe, Charles ; Eisenberg, David

Science, March 9, 2012, Vol.335(6073), p.1228(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atomic View of a Toxic Amyloid Small Oligomer

Laganowsky, Arthur ; Liu, Cong ; Sawaya, Michael R. ; Whitelegge, Julian P. ; Park, Jiyong ; Zhao, Minglei ; Pensalfini, Anna ; Soriaga, Angela B. ; Landau, Meytal ; Teng, Poh K. ; Cascio, Duilio ; Glabe, Charles ; Eisenberg, David

Science, 9 March 2012, Vol.335(6073), pp.1228-1231 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atomic View of a Toxic Amyloid Small Oligomer

Laganowsky, Arthur ;Liu, Cong ;Sawaya, Michael R. ;Whitelegge, Julian P. ;Park, Jiyong ;Zhao, Minglei ;Pensalfini, Anna ;Soriaga, Angela B. ;Landau, Meytal ;Teng, Poh K. ;Cascio, Duilio ;Glabe, Charles ;Eisenberg, David

Science, 2012, Vol.335(03) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.1213151 ; TRN: US201207%%303

Toàn văn sẵn có

5
Atomic View of a Toxic Amyloid Small Oligomer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atomic View of a Toxic Amyloid Small Oligomer

Laganowsky, Arthur ; Liu, Cong ; Sawaya, Michael R. ; Whitelegge, Julian P. ; Park, Jiyong ; Zhao, Minglei ; Pensalfini, Anna ; Soriaga, Angela B. ; Landau, Meytal ; Teng, Poh K. ; Cascio, Duilio ; Glabe, Charles ; Eisenberg, David

Science, 03/09/2012, Vol.335(6073), pp.1228-1231 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1213151

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atomic view of a toxic amyloid small oligomer

Laganowsky, Arthur ; Liu, Cong ; Sawaya, Michael R ; Whitelegge, Julian P ; Park, Jiyong ; Zhao, Minglei ; Pensalfini, Anna ; Soriaga, Angela B ; Landau, Meytal ; Teng, Poh K ; Cascio, Duilio ; Glabe, Charles ; Eisenberg, David

Science (New York, N.Y.), 09 March 2012, Vol.335(6073), pp.1228-31 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22403391 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1213151

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...