skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining folklore: Mestizo and indigenous identities on the move

Mendoza, Zoila S.

Bulletin of Latin American Research, 1998, Vol.17(2), pp.165-183 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0261-3050 ; DOI: 10.1016/S0261-3050(97)00086-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining Folklore: Mestizo and Indigenous Identities on the Move

Mendoza, Zoila S.

Bulletin of Latin American Research, May 1998, Vol.17(2), pp.165-183 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0261-3050 ; E-ISSN: 1470-9856 ; DOI: 10.1111/j.1470-9856.1998.tb00170.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...