skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideas of 'Survival' and 'Progress' in the Finnish Foreign Policy Tradition

Apunen, Osmo ; Rytövuori, Helena

Journal of Peace Research, March 1982, Vol.19(1), pp.61-82 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338201900106

Toàn văn sẵn có

2
Ideas of 'Survival' and 'Progress' in the Finnish Foreign Policy Tradition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideas of 'Survival' and 'Progress' in the Finnish Foreign Policy Tradition

Apunen, O. ; Rytovuori, H.

Journal of Peace Research, 01/01/1982, Vol.19(1), pp.61-82 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002234338201900106

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...