skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of biomechanical compliance, leverage, and power in elephant limbs.(PHYSIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Ren, Lei ; Miller, Charlotte E. ; Lair, Richard ; Hutchinson, John R.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 13, 2010, Vol.107(15), p.7078(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of biomechanical compliance, leverage, and power in elephant limbs

Ren, Lei ; Miller, Charlotte E. ; Lair, Richard ; Hutchinson, John R. ; Lovejoy, C. Owen

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 13 April 2010, Vol.107(15), pp.7078-7082 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of biomechanical compliance, leverage, and power in elephant limbs

Ren, Lei ; Miller, Charlotte E. ; Lair, Richard ; Hutchinson, John R. ; Lovejoy, C. Owen

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 13 April 2010, Vol.107(15), pp.7078-7082 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of biomechanical compliance, leverage, and power in elephant limbs

Ren , Lei ; Miller , Charlotte E. ; Lair , Richard ; Hutchinson , John R.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010, Vol.107(15), pp.7078-7082 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of biomechanical compliance, leverage, and power in elephant limbs

Ren, Lei ; Miller, Charlotte E ; Lair, Richard ; Hutchinson, John R

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 13 April 2010, Vol.107(15), pp.7078-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 20351297 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0911396107

Toàn văn sẵn có

6
Integration of biomechanical compliance, leverage, and power in elephant limbs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of biomechanical compliance, leverage, and power in elephant limbs

Ren, L. ; Miller, C. E. ; Lair, R. ; Hutchinson, J. R.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 04/13/2010, Vol.107(15), pp.7078-7082 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0911396107

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...