skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions and Legacies: Electoral Volatility in the Postcommunist World

Epperly, Brad

Comparative Political Studies, July 2011, Vol.44(7), pp.829-853 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414011401226

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions and legacies: Electoral volatility in the postcommunist world

Epperly, Brad

Comparative Political Studies, July, 2011, Vol.44(7), p.829-853 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0010-4140

Toàn văn không sẵn có

3
Institutions and Legacies: Electoral Volatility in the Postcommunist World
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions and Legacies: Electoral Volatility in the Postcommunist World

Epperly, Brad

Comparative Political Studies, 07/2011, Vol.44(7), pp.829-853 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0010414011401226

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...