skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile WiMAX field trial test through multimedia performance evaluation

Zhang, Hongguang ; Boutabia, Mohammed ; Nguyen, Hang ; Crespi, Noël ; Pang, Ai-Chun ; Zhou, Liang ; Wei, Jianming

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2012, Vol.2012(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2012-53

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile WiMAX field trial test through multimedia performance evaluation

Zhang, Hongguang ; Boutabia, Mohammed ; Nguyen, Hang ; Crespi, Noël ; Pang, Ai-Chun ; Zhou, Liang ; Wei, Jianming

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Feb 2012, Vol.2012, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 16871472 ; E-ISSN: 16871499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2012-53

Toàn văn sẵn có

3
Mobile WiMAX field trial test through multimedia performance evaluation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile WiMAX field trial test through multimedia performance evaluation

Zhang, Hongguang ; Boutabia, Mohammed ; Nguyen, Hang ; Crespi, Noël ; Pang, Ai-Chun ; Zhou, Liang ; Wei, Jianming

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 12/2012, Vol.2012(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1687-1499-2012-53

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile WiMAX field trial test through multimedia performance evaluation

Zhang, Hongguang ; Boutabia, Mohammed ; Nguyen, Hang ; Crespi, Noel ; Pang, Ai-Chun ; Zhou, Liang ; Wei, Jianming

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, February 2012 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1687-1472 ; E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2012-53

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...