skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The challenge posed by endocrine-disrupting chemicals.

Ashby, J ; Houthoff, E ; Kennedy, S J ; Stevens, J ; Bars, R ; Jekat, F W ; Campbell, P ; Van Miller, J ; Carpanini, F M ; Randall, G L

Environmental Health Perspectives, 1997, Vol.105(2), p.164-169 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0091-6765 ; PMCID: 1469785 ; PMID: 9105789

Toàn văn sẵn có

2
The challenge posed by endocrine-disrupting chemicals.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The challenge posed by endocrine-disrupting chemicals.

Ashby, J ; Houthoff, E ; Kennedy, S J ; Stevens, J ; Bars, R ; Jekat, F W ; Campbell, P ; Van Miller, J ; Carpanini, F M ; Randall, G L

Environmental Health Perspectives, 02/1997, Vol.105(2), pp.164-169 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.97105164

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The challenge posed by endocrine-disrupting chemicals

Ashby, J ; Houthoff, E ; Kennedy, S J ; Stevens, J ; Bars, R ; Jekat, F W ; Campbell, P ; Van Miller, J ; Carpanini, F M ; Randall, G L

Environmental health perspectives, February 1997, Vol.105(2), pp.164-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 9105789 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...