skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Global Vision and Improvement Approach for Company Performance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Vision and Improvement Approach for Company Performance

Berrah, L. ; Haurat, A.

IFAC Proceedings Volumes, 06/1998, Vol.31(15), pp.689-694

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 14746670 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1474-6670(17)40631-8

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Vision and Improvement Approach for Company Performance

Berrah, L ; Haurat, A

IFAC Proceedings Volumes, June 1998, Vol.31(15), pp.689-694

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)40631-8

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...