skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors associated with the transmission of pandemic (H1N1) 2009 among hospital healthcare workers in Beijing, China

Zhang, Y ; Seale, H ; Yang, P ; Macintyre, CR ; Blackwell, B ; Tang, S ; Wang, Q

University of New South Wales

ISSN: 1750-2640 ; E-ISSN: 1750-2659 ; DOI: 10.1111/irv.12025

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors associated with the transmission of pandemic (H1N1) 2009 among hospital healthcare workers in Beijing, China.(Report)

Zhang, Yi ; Seale, Holly ; Yang, Peng ; Macintyre, Chandini R. ; Blackwell, Brett ; Tang, Song ; Wang, Quanyi

Influenza and Other Respiratory Viruses, May, 2013, Vol.7(3), p.466(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1750-2640

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors associated with the transmission of pandemic (H1N1) 2009 among hospital healthcare workers in Beijing, China.(Report)

Zhang, Yi ; Seale, Holly ; Yang, Peng ; Macintyre, Chandini R. ; Blackwell, Brett ; Tang, Song ; Wang, Quanyi

Influenza and Other Respiratory Viruses, May, 2013, Vol.7(3), p.466(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1750-2640

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors associated with the transmission of pandemic (H1N1) 2009 among hospital healthcare workers in Beijing, China

Zhang, Yi ; Seale, Holly ; Yang, Peng ; Macintyre, Chandini R. ; Blackwell, Brett ; Tang, Song ; Wang, Quanyi

Influenza and Other Respiratory Viruses, May 2013, Vol.7(3), pp.466-471 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1750-2640 ; E-ISSN: 1750-2659 ; DOI: 10.1111/irv.12025

Truy cập trực tuyến

5
Factors associated with the transmission of pandemic (H1N1) 2009 among hospital healthcare workers in Beijing, China: Factors associated with H1N1 transmission
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors associated with the transmission of pandemic (H1N1) 2009 among hospital healthcare workers in Beijing, China: Factors associated with H1N1 transmission

Zhang, Yi ; Seale, Holly ; Yang, Peng ; Macintyre, Chandini R. ; Blackwell, Brett ; Tang, Song ; Wang, Quanyi

Influenza and Other Respiratory Viruses, 05/2013, Vol.7(3), pp.466-471 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/irv.12025

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors associated with the transmission of pandemic (H1N1) 2009 among hospital healthcare workers in Beijing, China

Zhang, Yi ; Seale, Holly ; Yang, Peng ; Macintyre, Chandini R ; Blackwell, Brett ; Tang, Song ; Wang, Quanyi

Influenza and other respiratory viruses, May 2013, Vol.7(3), pp.466-71 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1750-2659 ; PMID: 23078163 Version:1 ; DOI: 10.1111/irv.12025

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...