skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

H-ATLAS: The cosmic abundance of dust from the far-infrared background power spectrum

Thacker, Cameron ; Cooray, Asantha ; Smidt, Joseph ; De Bernardis, Francesco ; Mitchell-Wynne, K. ; Amblard, A. ; Auld, R. ; Baes, M. ; Clements, D. L. ; Dariush, A. ; De Zotti, G. ; Dunne, L. ; Eales, S. ; Hopwood, R. ; Hoyos, C. ; Ibar, E. ; Jarvis, M. ; Maddox, S. ; Michalowski, M. J. ; Pascale, E. ; Scott, D. ; Serjeant, S. ; Smith, M. W. L. ; Valiante, E. ; Van Der Werf, P.

Cornell University

Arxiv ID: 1212.2211

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

H-ATLAS: THE COSMIC ABUNDANCE OF DUST FROM THE FAR-INFRARED BACKGROUND POWER SPECTRUM

Thacker, C ; Cooray, A ; Smidt, J ; De Bernardis, F ; Mitchell - Wynne, K ; Amblard, A ; Auld, R ; Baes, M ; Clements, Dl ; Dariush, A ; De Zotti, G ; Dunne, L ; Eales, S ; Hopwood, R ; Hoyos, C ; Ibar, E ; Jarvis, M ; Maddox, S ; Michalowski, Mj ; Pascale, E ; Scott, D ; Serjeant, S ; Smith, Mwl ; Valiante, E ; Van Der Werf, P; Science and Technology Facilities Council (STFC) ; Science and Technology Facilities Council (STFC) ; Science and Technology Facilities Council (STFC) ; Science and Technology Facilities Council (STFC)

ASTROPHYSICAL JOURNAL, 01 May 2013 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISBN: 2 ; ISSN: 0004-637X DOI: 10.1088/0004-637X/768/1/58

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...