skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hybridizable Discontinuous Galerkin with degree adaptivity for the incompressible Navier–Stokes equations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybridizable Discontinuous Galerkin with degree adaptivity for the incompressible Navier–Stokes equations

Giorgiani, Giorgio ; Fernández-Méndez, Sonia ; Huerta, Antonio

Computers & Fluids, 07/2014, Vol.98, C, pp.196-208 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00457930 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2014.01.011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybridizable Discontinuous Galerkin with degree adaptivity for the incompressible Navier–Stokes equations

Giorgiani, Giorgio ; Fernández-Méndez, Sonia ; Huerta, Antonio

Computers and Fluids, 02 July 2014, Vol.98, pp.196-208 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0045-7930 ; E-ISSN: 1879-0747 ; DOI: 10.1016/j.compfluid.2014.01.011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...