skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Does the Multiple Mini-Interview Address Stakeholder Needs? An Applicant's Perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the Multiple Mini-Interview Address Stakeholder Needs? An Applicant's Perspective

Phillips, Andrew W. ; Garmel, Gus M.

Annals of Emergency Medicine, 09/2014, Vol.64(3), pp.316-319 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01960644 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2014.01.021

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the Multiple Mini-Interview Address Stakeholder Needs? An Applicant's Perspective

Phillips, Andrew W ; Garmel, Gus M

Annals of Emergency Medicine, September 2014, Vol.64(3), pp.316-319 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0196-0644 ; E-ISSN: 1097-6760 ; DOI: 10.1016/j.annemergmed.2014.01.021

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the multiple mini-interview address stakeholder needs? An applicant's perspective

Phillips, Andrew W ; Garmel, Gus M

Annals of emergency medicine, September 2014, Vol.64(3), pp.316-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-6760 ; PMID: 24743102 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.annemergmed.2014.01.021

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...