skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The third way and the third sector: new labour's economic policy and the social economy.(Report)

Haugh, Helen ; Kitson, Michael

Cambridge Journal of Economics, Nov, 2007, Vol.31(6), p.973-994 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0309-166X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Third Way and the third sector: New Labour's economic policy and the social economy

Haugh, Helen ; Kitson, Michael

Cambridge Journal of Economics, 1 November 2007, Vol.31(6), pp.973-994 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0309166X ; E-ISSN: 14643545

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Third Way and the third sector: New Labour's economic policy and the social economy

Haugh, Helen ; Kitson, Michael

Cambridge Journal of Economics, 1 November 2007, Vol.31(6), pp.973-994 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0309166X ; E-ISSN: 14643545

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Third Way and the third sector: New Labour's economic policy and the social economy

Haugh, Helen ; Kitson, Michael

Cambridge Journal of Economics, 2007, 2007, Vol. 31(6), pp.973-994 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0309-166X ; E-ISSN: 1464-3545 ; DOI: 10.1093/cje/bem027

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Third Way and the third sector: New Labour's economic policy and the social economy

Haugh, Helen ; Kitson, Michael

Cambridge Journal of Economics, Nov 2007, Vol.31(6), p.973 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0309166X ; DOI: 10.1093/cje/bem027

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The third way and the third sector New Labour's economic policy and the social economy

Haugh, Helen; Kitson, Michael

Cambridge journal of economics, 2007, Vol.31(6), pp. 973-994 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0309-166x

Toàn văn sẵn có

7
The Third Way and the third sector: New Labour's economic policy and the social economy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Third Way and the third sector: New Labour's economic policy and the social economy

Haugh, H. ; Kitson, M.

Cambridge Journal of Economics, 10/04/2007, Vol.31(6), pp.973-994 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0309-166X ; E-ISSN: 1464-3545 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/cje/bem027

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...