skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ribosomal protein S6 kinase activity controls the ribosome biogenesis transcriptional program

Chauvin, C ; Koka, V ; Nouschi, A ; Mieulet, V ; Hoareau-Aveilla, C ; Dreazen, A ; Cagnard, N ; Carpentier, W ; Kiss, T ; Meyuhas, O ; Pende, M; Hal-Upmc, Gestionnaire (Editor)

Oncogene, January 2014, Vol.33(4), pp.474-483 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2012.606

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ribosomal protein S6 kinase activity controls the ribosome biogenesis transcriptional program

C Chauvin ; V Koka ; A Nouschi ; V Mieulet ; C Hoareau-Aveilla ; A Dreazen ; N Cagnard ; W Carpentier ; T Kiss ; O Meyuhas ; M Pende

Oncogene, 2013, Vol.33(4), p.474 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2012.606

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ribosomal protein S6 kinase activity controls the ribosome biogenesis transcriptional program.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Chauvin, C. ; Koka, V. ; Nouschi, A. ; Mieulet, V. ; Hoareau-Aveilla, C. ; Dreazen, A. ; Cagnard, N. ; Carpentier, W. ; Kiss, T. ; Meyuhas, O. ; Pende, M.

Oncogene, Jan 23, 2014, Vol.33(4), p.474(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-9232 ; DOI: 10.1038/onc.2012.606

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ribosomal protein S6 kinase activity controls the ribosome biogenesis transcriptional program.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Chauvin, C. ; Koka, V. ; Nouschi, A. ; Mieulet, V. ; Hoareau - Aveilla, C. ; Dreazen, A. ; Cagnard, N. ; Carpentier, W. ; Kiss, T. ; Meyuhas, O. ; Pende, M.

Oncogene, Jan 23, 2014, Vol.33(4), p.474(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-9232 ; DOI: 10.1038/onc.2012.606

Toàn văn sẵn có

5
Ribosomal protein S6 kinase activity controls the ribosome biogenesis transcriptional program
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ribosomal protein S6 kinase activity controls the ribosome biogenesis transcriptional program

Chauvin, C ; Koka, V ; Nouschi, A ; Mieulet, V ; Hoareau-Aveilla, C ; Dreazen, A ; Cagnard, N ; Carpentier, W ; Kiss, T ; Meyuhas, O ; Pende, M

Oncogene, 1/2014, Vol.33(4), pp.474-483 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/onc.2012.606

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ribosomal protein S6 kinase activity controls the ribosome biogenesis transcriptional program

Chauvin, C ; Koka, V ; Nouschi, A ; Mieulet, V ; Hoareau-Aveilla, C ; Dreazen, A ; Cagnard, N ; Carpentier, W ; Kiss, T ; Meyuhas, O ; Pende, M

Oncogene, 23 January 2014, Vol.33(4), pp.474-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1476-5594 ; PMID: 23318442 Version:1 ; DOI: 10.1038/onc.2012.606

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...