skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A biomonitoring study: Heavy metals in macroalgae from eastern Aegean coastal areas

Akcali, Idil ; Kucuksezgin, Filiz

Marine Pollution Bulletin, March, 2011, Vol.62(3), p.637(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0025-326X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A biomonitoring study: Heavy metals in macroalgae from eastern Aegean coastal areas

Akcali, Idil ; Kucuksezgin, Filiz

Marine Pollution Bulletin, March 2011, Vol.62(3), pp.637-645 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2010.12.021

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A biomonitoring study: Heavy metals in macroalgae from eastern Aegean coastal areas

Akcali, Idil ; Kucuksezgin, Filiz

Marine pollution bulletin, March 2011, Vol.62(3), pp.637-45 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-3363 ; PMID: 21276989 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2010.12.021

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

biomonitoring study: Heavy metals in macroalgae from eastern Aegean coastal areas

Akcali , Idil ; Kucuksezgin , Filiz

Marine pollution bulletin, 2011, Vol.62(3), pp.637-645 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0025-326X

Toàn văn sẵn có

5
A biomonitoring study: Heavy metals in macroalgae from eastern Aegean coastal areas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A biomonitoring study: Heavy metals in macroalgae from eastern Aegean coastal areas

Akcali, Idil ; Kucuksezgin, Filiz

Marine Pollution Bulletin, 03/2011, Vol.62(3), pp.637-645 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0025326X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2010.12.021

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...