skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Identifying Opportunities for Virtual Reality Simulation in Surgical Education: A Review of the Proceedings from the Innovation, Design, and Emerging Alliances in Surgery (IDEAS) Conference: VR Surgery
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Opportunities for Virtual Reality Simulation in Surgical Education: A Review of the Proceedings from the Innovation, Design, and Emerging Alliances in Surgery (IDEAS) Conference: VR Surgery

Olasky, Jaisa ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Seymour, Neal E. ; Magee, J. Harvey ; Enquobahrie, Andinet ; Lin, Ming C. ; Aggarwal, Rajesh ; Brunt, L. Michael ; Schwaitzberg, Steven D. ; Cao, Caroline G. L. ; De, Suvranu ; Jones, Daniel B.

Surgical Innovation, 10/2015, Vol.22(5), pp.514-521 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1553-3506 ; E-ISSN: 1553-3514 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1553350615583559

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Opportunities for Virtual Reality Simulation in Surgical Education: A Review of the Proceedings from the Innovation, Design, and Emerging Alliances in Surgery (IDEAS) Conference: VR Surgery

Olasky, Jaisa ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Seymour, Neal E ; Magee, J Harvey ; Enquobahrie, Andinet ; Lin, Ming C ; Aggarwal, Rajesh ; Brunt, L Michael ; Schwaitzberg, Steven D ; Cao, Caroline G L ; De, Suvranu ; Jones, Daniel B

Surgical innovation, October 2015, Vol.22(5), pp.514-21 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-3514 ; PMID: 25925424 Version:1 ; DOI: 10.1177/1553350615583559

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Opportunities for Virtual Reality Simulation in Surgical Education: A Review of the Proceedings from the Innovation, Design, and Emerging Alliances in Surgery (IDEAS) Conference: VR Surgery

Olasky, Jaisa ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Seymour, Neal E ; Magee, J. Harvey ; Enquobahrie, Andinet ; Lin, Ming C ; Aggarwal, Rajesh ; Brunt, L. Michael ; Schwaitzberg, Steven D ; Cao, Caroline G. L ; De, Suvranu ; Jones, Daniel B

Surgical Innovation, October 2015, Vol.22(5), pp.514-521 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1553-3506 ; E-ISSN: 1553-3514 ; DOI: 10.1177/1553350615583559

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...