skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple query evaluation based on an enhanced genetic algorithm

Tamine, Lynda ; Chrisment, Claude ; Boughanem, Mohand

Information Processing & Management, March, 2003, Vol.39(2), p.215(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0306-4573

Toàn văn sẵn có

2
Multiple query evaluation based on an enhanced genetic algorithm
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple query evaluation based on an enhanced genetic algorithm

Tamine, Lynda ; Chrisment, Claude ; Boughanem, Mohand

Information Processing & Management, 3/2003, Vol.39(2), pp.215-231 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03064573 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0306-4573(02)00048-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple query evaluation based on an enhanced genetic algorithm

Tamine, Lynda ; Chrisment, Claude ; Boughanem, Mohand

Information Processing and Management, 2003, Vol.39(2), pp.215-231 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/S0306-4573(02)00048-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple Query Evaluation Based on an Enhanced Genetic Algorithm

Tamine, Lynda ; Chrisment, Claude ; Boughanem, Mohand

Information Processing & Management, 2003, Vol.39(2), p.215 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple query evaluation based on an enhanced genetic algorithm

Tamine, Lynda ; Chrisment, Claude ; Boughanem, Mohand

Information Processing & Management, Mar 2003, pp.215-231 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03064573 ; E-ISSN: 18735371 ; DOI: 10.1016/S0306-4573(02)00048-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...