skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abmash: Mashing Up Legacy Web Applications by Automated Imitation of Human Actions

Monperrus, Martin ; Mezini, Mira; Mezini, Mira (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 2, 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1002/spe.2249

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abmash: Mashing Up Legacy Web Applications by Automated Imitation of Human Actions

Ortac, Alper ; Monperrus, Martin ; Mezini, Mira; Monperrus, Martin (Editor)

Software: Practice and Experience, 2013, Vol.45, pp.581-612 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0038-0644 ; E-ISSN: 1097-024X ; DOI: 10.1002/spe.2249

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abmash: Mashing Up Legacy Web Applications by Automated Imitation of Human Actions

Ortac, Alper ; Monperrus, Martin ; Mezini, Mira

Software: Practice and Experience, Wiley, volume 45, 2013 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1312.0461

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abmash: mashing up legacy Web applications by automated imitation of human actions

Ortac, Alper ; Monperrus, Martin ; Mezini, Mira

Software: Practice and Experience, May 2015, Vol.45(5), pp.581-612 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0038-0644 ; E-ISSN: 1097-024X ; DOI: 10.1002/spe.2249

Toàn văn không sẵn có

5
Abmash: mashing up legacy Web applications by automated imitation of human actions: ABMASH
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abmash: mashing up legacy Web applications by automated imitation of human actions: ABMASH

Ortac, Alper ; Monperrus, Martin ; Mezini, Mira

Software: Practice and Experience, 05/2015, Vol.45(5), pp.581-612 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/spe.2249

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...