skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first stratigraphic column in South Africa, from Hondius (1652), and its modern correlatives

Master, Sharad

South African Journal of Science, 2012, Vol.108(1/2), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00382353 ; E-ISSN: 19967489

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first stratigraphic column in South Africa, from Hondius (1652), and its modern correlatives

Master, Sharad

South African Journal of Science, Jan, 2012, Vol.108(1-2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-2353

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first stratigraphic column in South Africa, from Hondius (1652), and its modern correlatives

Master, Sharad

South African Journal of Science, January 2012, Vol.108(1-2), pp.01-08 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1996-7489

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first stratigraphic column in South Africa, from Hondius (1652), and its modern correlatives : review article

Master, Sharad

South African Journal of Science, Jan / Feb 2012, Vol.108(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

African Electronic OA Journals (Sabinet SA ePublications)

ISSN: 00382353

Toàn văn sẵn có

5
The first stratigraphic column in South Africa, from Hondius (1652), and its modern correlatives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first stratigraphic column in South Africa, from Hondius (1652), and its modern correlatives

Master, Sharad

South African Journal of Science, 01/09/2012, Vol.108(1/2) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0038-2353 ; E-ISSN: 1996-7489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4102/sajs.v108i1/2.544

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first stratigraphic column in South Africa, from Hondius (1652), and its modern correlatives

Sharad Master

South African Journal of Science, 01 January 2012, Vol.108(1/2) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0038-2353 ; E-ISSN: 1996-7489 ; DOI: 10.4102/sajs.v108i1/2.544

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...