skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myopathy caused by mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) inactivation is not reversed by restoring mitochondrial function

Romanino, K ; Mazelin, L ; Albert, V ; Conjard-Duplany, A ; Lin, S ; Bentzinger, C ; Handschin, C ; Puigserver, P ; Zorzato, F ; Schaeffer, L ; Gangloff, Yann-Gaël ; Ruegg, A; Gangloff, Yann-Gaël (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 December 2011, Vol.108(51), pp.20808-20813 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1111448109

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myopathy caused by mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) inactivation is not reversed by restoring mitochondrial function.(PHYSIOLOGY)(Author abstract)

Romanino, Klaas ; Mazelin, Laetitia ; Albert, Verena ; Conjard - Duplany, Agnes ; Lin, Shuo ; Bentzinger, C. Florian ; Handschin, Christoph ; Puigserver, Pere ; Zorzato, Francesco ; Schaeffer, Laurent ; Gangloff, Yann - Gael ; Ruegg, Markus A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 20, 2011, Vol.108(51), p.20808(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myopathy caused by mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) inactivation is not reversed by restoring mitochondrial function

Romanino, Klaas ; Mazelin, Laetitia ; Albert, Verena ; Conjard-Duplany, Agnès ; Lin, Shuo ; Bentzinger, C. Florian ; Handschin, Christoph ; Puigserver, Pere ; Zorzato, Francesco ; Schaeffer, Laurent ; Gangloff, Yann-Gaël ; Rüegg, Markus A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 December 2011, Vol.108(51), pp.20808-20813 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myopathy caused by mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) inactivation is not reversed by restoring mitochondrial function

Romanino , Klaas ; Mazelin , Laetitia ; Albert , Verena ; Conjard-Duplany , Agnès ; Lin , Shuo ; Bentzinger , C. Florian ; Handschin , Christoph ; Puigserver , Pere ; Zorzato , Francesco ; Schaeffer , Laurent ; Gangloff , Yann-Gaël ; Rüegg , Markus A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(51), pp.20808-20813 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myopathy caused by mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) inactivation is not reversed by restoring mitochondrial function

Romanino, Klaas ; Mazelin, Laetitia ; Albert, Verena ; Conjard-Duplany, Agnès ; Lin, Shuo ; Bentzinger, C. Florian ; Handschin, Christoph ; Puigserver, Pere ; Zorzato, Francesco ; Schaeffer, Laurent ; Gangloff, Yann-Gaël ; Rüegg, Markus A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 December 2011, Vol.108(51), pp.20808-20813 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

6
Myopathy caused by mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) inactivation is not reversed by restoring mitochondrial function
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myopathy caused by mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) inactivation is not reversed by restoring mitochondrial function

Romanino, K. ; Mazelin, L. ; Albert, V. ; Conjard-Duplany, A. ; Lin, S. ; Bentzinger, C. F. ; Handschin, C. ; Puigserver, P. ; Zorzato, F. ; Schaeffer, L. ; Gangloff, Y.-G. ; Ruegg, M. A.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 12/20/2011, Vol.108(51), pp.20808-20813 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1111448109

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myopathy caused by mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) inactivation is not reversed by restoring mitochondrial function

Romanino, Klaas ; Mazelin, Laetitia ; Albert, Verena ; Conjard-Duplany, Agnès ; Lin, Shuo ; Bentzinger, C Florian ; Handschin, Christoph ; Puigserver, Pere ; Zorzato, Francesco ; Schaeffer, Laurent ; Gangloff, Yann-Gaël ; Rüegg, Markus A

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 December 2011, Vol.108(51), pp.20808-13 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22143799 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1111448109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...