skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations for management of low-back pain misleading

Busse, Jason W. ; Rampersaud, Y. Raja ; White, Lawrence M. ; Feasby, Thomas E.

Canadian Medical Association Journal, 10 June 2014, Vol.186(9), pp.696-696 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0820-3946 ; DOI: 10.1503/cmaj.114-0040

Toàn văn sẵn có

2
Recommendations for management of low-back pain misleading
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations for management of low-back pain misleading

Kennedy, S. A. ; Baerlocher, M. O.

Canadian Medical Association Journal, 06/10/2014, Vol.186(9), pp.696-697 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0820-3946 ; E-ISSN: 1488-2329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.114-0041

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations for management of low-back pain misleading.(Letters)(Letter to the editor)

Busse, Jason W. ; Rampersaud, Y. Raja ; White, Lawrence M. ; Feasby, Thomas E.

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, June 10, 2014, Vol.186(9), p.696(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations for management of low-back pain misleading.(Letters)(Letter to the editor)

Busse, Jason W. ; Rampersaud, Y. Raja ; White, Lawrence M. ; Feasby, Thomas E.

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, June 10, 2014, Vol.186(9), p.696(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

5
Recommendations for management of low-back pain misleading
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations for management of low-back pain misleading

Busse, J. W. ; Rampersaud, Y. R. ; White, L. M. ; Feasby, T. E.

Canadian Medical Association Journal, 06/10/2014, Vol.186(9), pp.696-696 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0820-3946 ; E-ISSN: 1488-2329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.114-0040

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations for management of low-back pain misleading

Kennedy, Sean A. ; Baerlocher, Mark O.

Canadian Medical Association Journal, 10 June 2014, Vol.186(9), pp.696-697 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0820-3946 ; DOI: 10.1503/cmaj.114-0041

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations for management of low-back pain misleading

Busse, Jason W ; Rampersaud, Y Raja ; White, Lawrence M ; Feasby, Thomas E

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 10 June 2014, Vol.186(9), pp.696 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 24914226 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.114-0040

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations for management of low-back pain misleading

Kennedy, Sean A ; Baerlocher, Mark O

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 10 June 2014, Vol.186(9), pp.696-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 24914227 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.114-0041

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...