skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

25 Jahre Mykotoxin-Workshop
25 years Mycotoxin workshop

Gareis, M.

Mycotoxin Research, 2003, Vol.19(2), pp.95-101 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0178-7888 ; DOI: 10.1007/BF02942945

Truy cập trực tuyến

2
25 Jahre Mykotoxin-Workshop
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

25 Jahre Mykotoxin-Workshop

Gareis, M.

Mycotoxin Research, 6/2003, Vol.19(2), pp.95-101 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0178-7888 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02942945

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

25 Jahre Mykotoxin-Workshop.
25 years Mycotoxin workshop

Gareis, M

Mycotoxin research, June 2003, Vol.19(2), pp.95-101 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0178-7888 ; PMID: 23604758 Version:1 ; DOI: 10.1007/BF02942945

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...