skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Approximate Pattern Matching in Two Dimensional Spaces to Grid Layout for Biochemical Network Maps

Inoue, Kentaro ; Shimozono, Shinichi ; Yoshida, Hideaki ; Kurata, Hiroyuki; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037739 ; PMCID: 3368000 ; PMID: 22679486

Toàn văn sẵn có

2
Application of Approximate Pattern Matching in Two Dimensional Spaces to Grid Layout for Biochemical Network Maps
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Approximate Pattern Matching in Two Dimensional Spaces to Grid Layout for Biochemical Network Maps

Inoue, Kentaro ; Shimozono, Shinichi ; Yoshida, Hideaki ; Kurata, Hiroyuki; Bourdon, Jérémie

PLoS ONE, 6/5/2012, Vol.7(6), p.e37739 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0037739

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of approximate pattern matching in two dimensional spaces to grid layout for biochemical network maps

Inoue, Kentaro ; Shimozono, Shinichi ; Yoshida, Hideaki ; Kurata, Hiroyuki

PloS one, 2012, Vol.7(6), pp.e37739 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22679486 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037739

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Approximate Pattern Matching in Two Dimensional Spaces to Grid Layout for Biochemical Network Maps

Inoue, Kentaro ; Shimozono, Shinichi ; Yoshida, Hideaki ; Kurata, Hiroyuki

PLoS One, Jun 2012, Vol.7(6), p.e37739 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037739

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of approximate pattern matching in two dimensional spaces to grid layout for biochemical network maps

Kentaro Inoue ; Shinichi Shimozono ; Hideaki Yoshida ; Hiroyuki Kurata

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(6), p.e37739 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037739

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...