skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacterial biofilm shows persistent resistance to liquid wetting and gas penetration.(APPLIED PHYSICAL SCIENCES)(Author abstract)

Epstein, Alexander K. ; Pokroy, Boaz ; Seminara, Agnese ; Aizenberg, Joanna

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 18, 2011, Vol.108(3), p.995(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacterial biofilm shows persistent resistance to liquid wetting and gas penetration

Epstein, Alexander K. ; Pokroy, Boaz ; Seminara, Agnese ; Aizenberg, Joanna ; Gollub, Jerry P.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 January 2011, Vol.108(3), pp.995-1000 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacterial biofilm shows persistent resistance to liquid wetting and gas penetration

Epstein, Alexander K. ; Pokroy, Boaz ; Seminara, Agnese ; Aizenberg, Joanna ; Gollub, Jerry P.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 January 2011, Vol.108(3), pp.995-1000 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Bacterial biofilm shows persistent resistance to liquid wetting and gas penetration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacterial biofilm shows persistent resistance to liquid wetting and gas penetration

Epstein, A. K. ; Pokroy, B. ; Seminara, A. ; Aizenberg, J.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/18/2011, Vol.108(3), pp.995-1000 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1011033108

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacterial biofilm shows persistent resistance to liquid wetting and gas penetration

Epstein, A. K. ; Pokroy, B. ; Seminara, A. ; Aizenberg, Joanna

Epstein, A. K., B. Pokroy, A. Seminara, and J. Aizenberg. 2010. “Bacterial Biofilm Shows Persistent Resistance to Liquid Wetting and Gas Penetration.” Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (3) (December 29): 995–1000. doi:10.1073/pnas.1011033108. [Tạp chí có phản biện]

Harvard University Library

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1011033108

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacterial biofilm shows persistent resistance to liquid wetting and gas penetration

Epstein, Alexander K ; Pokroy, Boaz ; Seminara, Agnese ; Aizenberg, Joanna

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 January 2011, Vol.108(3), pp.995-1000 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21191101 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1011033108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...