skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Juvenile chronic arthritis

Southwood, Taunton R. ; Woo, Patricia

Bailliere's Clinical Rheumatology, 1995, Vol.9(2), pp.331-353

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0950-3579 ; DOI: 10.1016/S0950-3579(05)80194-3

Toàn văn sẵn có

2
Juvenile chronic arthritis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Juvenile chronic arthritis

Southwood, Taunton R. ; Woo, Patricia

Baillière's Clinical Rheumatology, 5/1995, Vol.9(2), pp.331-353

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09503579 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0950-3579(05)80194-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Juvenile chronic arthritis

Southwood, T R ; Woo, P

Bailliere's clinical rheumatology, May 1995, Vol.9(2), pp.331-53

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0950-3579 ; PMID: 7656344 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...