skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Discrimination of Networks by Using Distance, Degree and Eigenvalue-Based Measures (Structural Discrimination of Networks)

Dehmer, Matthias ; Grabner, Martin ; Furtula, Boris; Gomez-gardenes, Jesus (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e38564 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038564

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Discrimination of Networks by Using Distance, Degree and Eigenvalue-Based Measures

Dehmer, Matthias ; Grabner, Martin ; Furtula, Boris; Gomez-Gardenes, Jesus (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038564 ; PMCID: 3391207 ; PMID: 22792157

Toàn văn sẵn có

3
Structural Discrimination of Networks by Using Distance, Degree and Eigenvalue-Based Measures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Discrimination of Networks by Using Distance, Degree and Eigenvalue-Based Measures

Dehmer, Matthias ; Grabner, Martin ; Furtula, Boris; Gomez-Gardenes, Jesus

PLoS ONE, 7/6/2012, Vol.7(7), p.e38564 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0038564

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural discrimination of networks by using distance, degree and eigenvalue-based measures

Dehmer, Matthias ; Grabner, Martin ; Furtula, Boris

PloS one, 2012, Vol.7(7), pp.e38564 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22792157 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038564

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Discrimination of Networks by Using Distance, Degree and Eigenvalue-Based Measures

Dehmer, Matthias ; Grabner, Martin ; Furtula, Boris

PLoS One, Jul 2012, Vol.7(7), p.e38564 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038564

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural discrimination of networks by using distance, degree and eigenvalue-based measures

Matthias Dehmer ; Martin Grabner ; Boris Furtula

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(7), p.e38564 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038564

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...