skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Users' searching behaviour in using online databases at Vietnam National University – Ho Chi Minh City

Nguyen Hong Sinh ; Hoang Thi Hong Nhung

Library Management, 2012, Vol.33(8/9), p.458-468 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0143-5124 ; DOI: 10.1108/01435121211279821

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Users' searching behaviour in using online databases at Vietnam National University - Ho Chi Minh City

Hong Sinh, Nguyen ; Thi Hong Nhung, Hoang

Library Management, 19 October 2012, Vol.33(8/9), pp.458-468 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0143-5124 ; E-ISSN: 1758-7921 ; DOI: 10.1108/01435121211279821

Toàn văn không sẵn có

3
Users' searching behaviour in using online databases at Vietnam National University – Ho Chi Minh City
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Users' searching behaviour in using online databases at Vietnam National University – Ho Chi Minh City

Hong Sinh, Nguyen ; Thi Hong Nhung, Hoang

Library Management, 10/19/2012, Vol.33(8/9), pp.458-468 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0143-5124 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/01435121211279821

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Users' searching behaviour in using online databases at Vietnam National University - Ho Chi Minh City

Nguyen, Hong

Library Management, 2012, pp.458-468 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01435124 ; E-ISSN: 17587921 ; DOI: 10.1108/01435121211279821

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...