skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Toxicity Level of Arsenic and Elemental Composition of Arsenic-Induced Chlorosis in Hydroponic Sorghum

Shaibur, Molla ; Kitajima, Nobuyuki ; Sugawara, Reiko ; Kondo, Toshihito ; Alam, Shah ; Imamul Huq, S ; Kawai, Shigenao

Water, Air and Soil Pollution, Jun 2008, Vol.191(1-4), pp.279-292 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9624-0

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Toxicity Level of Arsenic and Elemental Composition of Arsenic-Induced Chlorosis in Hydroponic Sorghum.(Report)

Shaibur, Molla Rahman ; Kitajima, Nobuyuki ; Sugawara, Reiko ; Kondo, Toshihito ; Alam, Shah ; Imamul Huq, S. M. ; Kawai, Shigenao

Water, Air, & Soil Pollution, June, 2008, Vol.191(1-4), p.279(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Toxicity Level of Arsenic and Elemental Composition of Arsenic-Induced Chlorosis in Hydroponic Sorghum

Shaibur, Molla ; Kitajima, Nobuyuki ; Sugawara, Reiko ; Kondo, Toshihito ; Alam, Shah ; Imamul Huq, S. ; Kawai, Shigenao

Water, Air, and Soil Pollution, 2008, Vol.191(1), pp.279-292 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9624-0

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Toxicity Level of Arsenic and Elemental Composition of Arsenic-Induced Chlorosis in Hydroponic Sorghum

Shaibur , Molla Rahman ; Kitajima , Nobuyuki ; Sugawara , Reiko ; Kondo , Toshihito ; Alam , Shah ; Imamul Huq , S. M. ; Kawai , Shigenao

Water, air, and soil pollution, 2008, Vol.191(1), pp.279-292 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0049-6979

Truy cập trực tuyến

5
Critical Toxicity Level of Arsenic and Elemental Composition of Arsenic-Induced Chlorosis in Hydroponic Sorghum
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Toxicity Level of Arsenic and Elemental Composition of Arsenic-Induced Chlorosis in Hydroponic Sorghum

Shaibur, Molla Rahman ; Kitajima, Nobuyuki ; Sugawara, Reiko ; Kondo, Toshihito ; Alam, Shah ; Imamul Huq, S. M. ; Kawai, Shigenao

Water, Air, and Soil Pollution, 6/2008, Vol.191(1-4), pp.279-292 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-008-9624-0

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...