skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial leucine tRNA mutation in a mitochondrial encephalomyopathy

Ino, H ; Tanaka, M ; Ohno, K ; Hattori, K ; Ikebe, S ; Sano, T ; Ozawa, T ; Ichiki, T ; Kobayashi, M ; Wada, Y

Lancet (London, England), 26 January 1991, Vol.337(8735), pp.234-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 1670860 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Mitochondrial leucine tRNA mutation in a mitochondrial encephalomyopathy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial leucine tRNA mutation in a mitochondrial encephalomyopathy

Ino, Hidekazu ; Tanaka, Masashi ; Ohno, Kinji ; Hattori, Kazuki ; Ikebe, Shin-Ichiro ; Sano, Tadashi ; Ozawa, Takayuki ; Ichiki, Takashi ; Yashi, Masanorikoba ; Wada, Yoshiro

The Lancet, 01/1991, Vol.337(8735), pp.234-235 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0140-6736(91)92196-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial leucine tRNA mutation in a mitochondrial encephalomyopathy

Ino, Hidekazu ; Tanaka, Masashi ; Ohno, Kinji ; Hattori, Kazuki ; Ikebe, Shin-Ichiro ; Sano, Tadashi ; Ozawa, Takayuki ; Ichiki, Takashi ; Yashi, Masanorikoba ; Wada, Yoshiro

The Lancet, 26 January 1991, Vol.337(8735), pp.234-235 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/0140-6736(91)92196-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...