skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewpoint: Theory Without Experiments: Have We Gone Too Far?

Mitzenmacher, Michael

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2015, Vol.58(9), p.40 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

2
Theory without experiments: have we gone too far?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory without experiments: have we gone too far?

Mitzenmacher, Michael

Communications of the ACM, 08/24/2015, Vol.58(9), pp.40-42 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2699413

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory without experiments: have we gone too far?

Mitzenmacher, Michael

Communications of the ACM, 24 August 2015, Vol.58(9), pp.40-42 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2699413

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...