skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are the expected benefits of requirements reuse hampered by distance? An experiment

Carrillo de Gea, Juan ; Nicolás, Joaquín ; Fernández-Alemán, José ; Toval, Ambrosio ; Idri, Ali

SpringerPlus, 2016, Vol.5(1), pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

E-ISSN: 2193-1801 ; DOI: 10.1186/s40064-016-3782-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are the expected benefits of requirements reuse hampered by distance? An experiment

Carrillo De Gea, Juan M ; Nicolás, Joaquín ; Fernández-Alemán, José L ; Toval, Ambrosio ; Idri, Ali

SpringerPlus, 2016, Vol.5(1), pp.2097 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 2193-1801 ; PMID: 28053827 Version:1 ; DOI: 10.1186/s40064-016-3782-0

Toàn văn sẵn có

3
Are the expected benefits of requirements reuse hampered by distance? An experiment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are the expected benefits of requirements reuse hampered by distance? An experiment

Carrillo de Gea, Juan M. ; Nicolás, Joaquín ; Fernández-Alemán, José L. ; Toval, Ambrosio ; Idri, Ali

SpringerPlus, 12/2016, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2193-1801 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s40064-016-3782-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...