skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying capabilities in innovation projects: Evidences from eHealth

Urueña, Alberto ; Hidalgo, Antonio ; Arenas, Álvaro

Journal of Business Research, Nov 2016, Vol.69(11), p.4843 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying capabilities in innovation projects: Evidences from eHealth

Uruena, Alberto ; Hidalgo, Antonio ; Arenas, Alvaro E.

Journal of Business Research, 2016, Vol.69(11), p.4843(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2016.04.041

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying capabilities in innovation projects evidences from eHealth

Urueña, Alberto; Higaldo, Antonio ; Arenas, Álvaro E

Journal of business research : JBR, 2016, Vol.69(11), pp. 4843-4848 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

4
Identifying capabilities in innovation projects: Evidences from eHealth
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying capabilities in innovation projects: Evidences from eHealth

Urueña, Alberto ; Hidalgo, Antonio ; Arenas, Álvaro E.

Journal of Business Research, 11/2016, Vol.69(11), pp.4843-4848 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01482963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.041

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying capabilities in innovation projects: Evidences from eHealth

Urueña, Alberto ; Hidalgo, Antonio ; Arenas, Álvaro E

Journal of Business Research, November 2016, Vol.69(11), pp.4843-4848 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2016.04.041

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...