skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting the Middle East Peace Process by Changing Beliefs About Group Malleability

Halperin, Eran ; Russell, Alexandra G. ; Trzesniewski, Kali H. ; Gross, James J. ; Dweck, Carol S.

Science, 23 September 2011, Vol.333(6050), pp.1767-1769 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting the Middle East Peace Process by Changing Beliefs About Group Malleability

Halperin, Eran ; Russell, Alexandra G. ; Trzesniewski, Kali H. ; Gross, James J. ; Dweck, Carol S.

Science, 23 September 2011, Vol.333(6050), pp.1767-1769 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

3
Promoting the Middle East Peace Process by Changing Beliefs About Group Malleability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting the Middle East Peace Process by Changing Beliefs About Group Malleability

Halperin, E. ; Russell, A. G. ; Trzesniewski, K. H. ; Gross, J. J. ; Dweck, C. S.

Science, 09/23/2011, Vol.333(6050), pp.1767-1769 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1202925

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting the Middle East peace process by changing beliefs about group malleability

Halperin, Eran ; Russell, Alexandra G ; Trzesniewski, Kali H ; Gross, James J ; Dweck, Carol S

Science (New York, N.Y.), 23 September 2011, Vol.333(6050), pp.1767-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21868627 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1202925

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...