skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaze when reaching to grasp a glass

Voudouris, Dimitris ; Smeets, Jeroen B J ; Fiehler, Katja ; Brenner, Eli

Journal of vision, 01 August 2018, Vol.18(8), pp.16 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1534-7362 ; PMID: 30167674 Version:1 ; DOI: 10.1167/18.8.16

Toàn văn sẵn có

2
Gaze when reaching to grasp a glass
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaze when reaching to grasp a glass

Voudouris, Dimitris ; Smeets, Jeroen B. J. ; Fiehler, Katja ; Brenner, Eli

Journal of Vision, 08/01/2018, Vol.18(8), p.16 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1534-7362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1167/18.8.16

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaze when reaching to grasp a glass

Voudouris, Dimitris ; Smeets, Jeroen B.J. ; Fiehler, Katja ; Brenner, Eli; Sensorimotor Control ; IBBA ; Amsterdam Movement Sciences - Fundamental Research

Journal of Vision, 2018, Vol.18(8), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 1534-7362

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...