skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the construction of bridges between research and practice: The case of consumer cooperatives

Blomqvist, Kai

Journal of Consumer Policy, 1986, Vol.9(4), pp.469-473 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0168-7034 ; E-ISSN: 1573-0700 ; DOI: 10.1007/BF00380578

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Construction of Bridges Between Research and Practice: The Case of Consumer Cooperatives

Blomqvist, Kai

Journal of Consumer Policy, Dec 1986, Vol.9(4), p.469 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01687034 ; E-ISSN: 15730700

Toàn văn không sẵn có

3
On the construction of bridges between research and practice: The case of consumer cooperatives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the construction of bridges between research and practice: The case of consumer cooperatives

Blomqvist, Kai

Journal of Consumer Policy, 12/1986, Vol.9(4), pp.469-473 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0168-7034 ; E-ISSN: 1573-0700 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00380578

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the construction of bridges between research and practice: the case of consumer cooperatives

Blomqvist , K.

Journal of consumer policy, 1986, Vol.9(4), pp.469-473 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0342-5843

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...