skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous computing: are we there yet?

Schmidt, Albrecht

Computer, Feb, 2010, Vol.43(2), p.95(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

2
Ubiquitous Computing: Are We There Yet?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous Computing: Are We There Yet?

Schmidt, Albrecht

Computer, 02/2010, Vol.43(2), pp.95-97 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2010.54

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...