skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting local visual features as a global shape requires awareness

Schwarzkopf, D Samuel ; Rees, Geraint

Proceedings. Biological sciences, 22 July 2011, Vol.278(1715), pp.2207-15 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2954 ; PMID: 21147801 Version:1 ; DOI: 10.1098/rspb.2010.1909

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting local visual features as a global shape requires awareness

Schwarzkopf, D. Samuel ; Rees, Geraint

Proceedings of the Royal Society B, 2011, Vol.278(1715), pp.2207-2215 [Tạp chí có phản biện]

Royal Society Publishing

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2945 ; DOI: 10.1098/rspb.2010.1909

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting local visual features as a global shape requires awareness

Schwarzkopf, D. Samuel ; Rees, Geraint

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2011, Vol.278(1715), p.2207-2215 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: 10.1098/rspb.2010.1909 ; PMCID: 3107621 ; PMID: 21147801

Toàn văn sẵn có

4
Interpreting local visual features as a global shape requires awareness
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting local visual features as a global shape requires awareness

Schwarzkopf, D. S. ; Rees, G.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 07/22/2011, Vol.278(1715), pp.2207-2215 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2010.1909

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...