skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution and functional impact of rare coding variation from deep sequencing of human exomes.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Tennessen, Jacob A. ; Bigham, Abigail W. ; O'connor, Timothy D. ; Fu, Wenqing ; Kenny, Eimear E. ; Gravel, Simon ; Mcgee, Sean ; Do, Ron ; Liu, Xiaoming ; Jun, Goo ; Kang, Hyun Min ; Jordan, Daniel ; Leal, Suzanne M. ; Gabriel, Stacey ; Rieder, Mark J. ; Abecasis, Goncalo ; Altshuler, David ; Nickerson, Deborah A. ; Boerwinkle, Eric ; Sunyaev, Shamil ; Bustamante, Carlos D. ; Bamshad, Michael J. ; Akey, Joshua M.

Science, July 6, 2012, Vol.337(6090), p.64(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution and functional impact of rare coding variation from deep sequencing of human exomes.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Tennessen, Jacob A. ; Bigham, Abigail W. ; O'connor, Timothy D. ; Fu, Wenqing ; Kenny, Eimear E. ; Gravel, Simon ; Mcgee, Sean ; Do, Ron ; Liu, Xiaoming ; Jun, Goo ; Kang, Hyun Min ; Jordan, Daniel ; Leal, Suzanne M. ; Gabriel, Stacey ; Rieder, Mark J. ; Abecasis, Goncalo ; Altshuler, David ; Nickerson, Deborah A. ; Boerwinkle, Eric ; Sunyaev, Shamil ; Bustamante, Carlos D. ; Bamshad, Michael J. ; Akey, Joshua M.

Science, July 6, 2012, Vol.337(6090), p.64(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution and Functional Impact of Rare Coding Variation from Deep Sequencing of Human Exomes

Tennessen, Jacob A. ; Bigham, Abigail W. ; O'Connor, Timothy D. ; Fu, Wenqing ; Kenny, Eimear E. ; Gravel, Simon ; Mcgee, Sean ; Do, Ron ; Liu, Xiaoming ; Jun, Goo ; Kang, Hyun Min ; Jordan, Daniel ; Leal, Suzanne M. ; Gabriel, Stacey ; Rieder, Mark J. ; Abecasis, Goncalo ; Altshuler, David ; Nickerson, Deborah A. ; Boerwinkle, Eric ; Sunyaev, Shamil ; Bustamante, Carlos D. ; Bamshad, Michael J. ; Akey, Joshua M.

Science, 6 July 2012, Vol.337(6090), pp.64-69 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Evolution and Functional Impact of Rare Coding Variation from Deep Sequencing of Human Exomes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution and Functional Impact of Rare Coding Variation from Deep Sequencing of Human Exomes

Tennessen, Jacob A. ; Bigham, Abigail W. ; O’connor, Timothy D. ; Fu, Wenqing ; Kenny, Eimear E. ; Gravel, Simon ; Mcgee, Sean ; Do, Ron ; Liu, Xiaoming ; Jun, Goo ; Kang, Hyun Min ; Jordan, Daniel ; Leal, Suzanne M. ; Gabriel, Stacey ; Rieder, Mark J. ; Abecasis, Goncalo ; Altshuler, David ; Nickerson, Deborah A. ; Boerwinkle, Eric ; Sunyaev, Shamil ; Bustamante, Carlos D. ; Bamshad, Michael J. ; Akey, Joshua M.

Science, 07/06/2012, Vol.337(6090), pp.64-69 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1219240

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution and functional impact of rare coding variation from deep sequencing of human exomes

Tennessen, Jacob A ; Bigham, Abigail W ; O'Connor, Timothy D ; Fu, Wenqing ; Kenny, Eimear E ; Gravel, Simon ; Mcgee, Sean ; Do, Ron ; Liu, Xiaoming ; Jun, Goo ; Kang, Hyun Min ; Jordan, Daniel ; Leal, Suzanne M ; Gabriel, Stacey ; Rieder, Mark J ; Abecasis, Goncalo ; Altshuler, David ; Nickerson, Deborah A ; Boerwinkle, Eric ; Sunyaev, Shamil ; Bustamante, Carlos D ; Bamshad, Michael J ; Akey, Joshua M

Science (New York, N.Y.), 06 July 2012, Vol.337(6090), pp.64-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22604720 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1219240

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...