skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and genetic characterization of Cryptosporidium species and Giardia duodenalis in lambs in Oromia Special Zone, Central Ethiopia

Li, Junqiang ; Adamu, Haileeyesus ; Erko, Berhanu ; Zhang, Longxian ; Tilahun, Getachew ; Li, Junqiang ; Adamu, Haileeyesus ; Erko, Berhanu ; Zhang, Longxian ; Tilahun, Getachew

BMC Veterinary Research, 2017, Vol.13 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1186/s12917-016-0916-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and genetic characterization of Cryptosporidium species and Giardia duodenalis in lambs in Oromia Special Zone, Central Ethiopia

Wegayehu, Teklu ; Karim, Md Robiul ; Li, Junqiang ; Adamu, Haileeyesus ; Erko, Berhanu ; Zhang, Longxian ; Tilahun, Getachew

BMC veterinary research, 17 January 2017, Vol.13(1), pp.22 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1746-6148 ; PMID: 28095909 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12917-016-0916-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and genetic characterization of Cryptosporidium species and Giardia duodenalis in lambs in Oromia Special Zone, Central Ethiopia.(Report)

Wegayehu, Teklu ; Karim, Md Robiul ; Li, Junqiang ; Adamu, Haileeyesus ; Erko, Berhanu ; Zhang, Longxian ; Tilahun, Getachew

BMC Veterinary Research, Jan 17, 2017, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1746-6148 ; DOI: 10.1186/s12917-016-0916-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and genetic characterization of Cryptosporidium species and Giardia duodenalis in lambs in Oromia Special Zone, Central Ethiopia.(Report)

Wegayehu, Teklu ; Karim, Md Robiul ; Li, Junqiang ; Adamu, Haileeyesus ; Erko, Berhanu ; Zhang, Longxian ; Tilahun, Getachew

BMC Veterinary Research, Jan 17, 2017, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1746-6148 ; DOI: 10.1186/s12917-016-0916-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...