skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of a eukaryotic thiaminase I.(BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Kreinbring, Cheryl A. ; Remillard, Stephen P. ; Hubbard, Paul ; Brodkin, Heather R. ; Leeper, Finian J. ; Hawksley, Dan ; Lai, Elaine Y. ; Fulton, Chandler ; Petsko, Gregory A. ; Ringe, Dagmar

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 7, 2014, Vol.111(1), p.137(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of a eukaryotic thiaminase I

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, Vol.111(1), pp.137-142 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Structure of a eukaryotic thiaminase I
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of a eukaryotic thiaminase I

Kreinbring, C. A. ; Remillard, S. P. ; Hubbard, P. ; Brodkin, H. R. ; Leeper, F. J. ; Hawksley, D. ; Lai, E. Y. ; Fulton, C. ; Petsko, G. A. ; Ringe, D.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/07/2014, Vol.111(1), pp.137-142 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1315882110

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of a eukaryotic thiaminase I

Kreinbring, Cheryl A ; Remillard, Stephen P ; Hubbard, Paul ; Brodkin, Heather R ; Leeper, Finian J ; Hawksley, Dan ; Lai, Elaine Y ; Fulton, Chandler ; Petsko, Gregory A ; Ringe, Dagmar

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 07 January 2014, Vol.111(1), pp.137-42 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24351929 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1315882110

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of a eukaryotic thiaminase I

Kreinbring, Cheryl A ; Remillard, Stephen P ; Hubbard, Paul ; Brodkin, Heather R ; Leeper, Finian J ; Hawksley, Dan ; Lai, Elaine Y ; Fulton, Chandler ; Petsko, Gregory A ; Ringe, Dagmar; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 August 2014, Vol.111((1) ; 01, 2014) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1315882110

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...