skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of biosolids for phytocapping of landfill soil.(Author abstract)

Lamb, Dane T. ; Heading, Stephen ; Bolan, Nanthi ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, June, 2012, Vol.223(5), p.2695(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Truy cập trực tuyến

2
Use of Biosolids for Phytocapping of Landfill Soil
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Biosolids for Phytocapping of Landfill Soil

Lamb, Dane T. ; Heading, Stephen ; Bolan, Nanthi ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 6/2012, Vol.223(5), pp.2695-2705 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-011-1060-x

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Biosolids for Phytocapping of Landfill Soil

Lamb, Dane ; Heading, Stephen ; Bolan, Nanthi ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2012, Vol.223(5), pp.2695-2705 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-1060-x

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Biosolids for Phytocapping of Landfill Soil

Lamb, Dane ; Heading, Stephen ; Bolan, Nanthi ; Naidu, Ravi

Water, Air and Soil Pollution, Jun 2012, Vol.223(5), pp.2695-2705 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-1060-x

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...